04-р сарын 07-ны өдөр зөрчил гаргасан жолооч нарын мэдээлэл

Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Нийслэлийн Замын цагдаагийн газартай хамтран зөрчил илрүүлэгч хяналтын камерын тусламжтайгаар замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарт хариуцлага тооцон ажиллаж байна. 2015 оны 04-р сарын 07-ны өдөр 265 зөрчил гарсан байна. Үүнээс улаан гэрлэн дохионы 100 зөрчил бүртгэгдсэн бол хурд хэтрүүлсэн 165 зөрчил бүртгэгджээ. “Замын хөдөлгөөний хяналтын камераар илрүүлсэн зөрчилд хариуцлага тооцох журам”-ыг мөрдөж эхэлснээс хойш гарч болзошгүй зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлж, замын хөдөлгөөний зөрчил буурч байна. Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв

Гэрэл дохионы зөрчил

2015.04.07 signal car

PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
1 2015/04/07 12:51:04 0061УБЗ SIGNAL RED / 0.296
2 2015/04/07 16:53:01 0105УНГ SIGNAL RED / 0.056
3 2015/04/07 07:51:09 0221УНЭ SIGNAL RED / 0.152
4 2015/04/07 10:39:09 0268УБВ SIGNAL RED / 0.055
5 2015/04/07 12:25:25 0294УНЭ SIGNAL RED / 0.101
6 2015/04/07 14:47:33 0316УБЧ SIGNAL RED / 0.303
7 2015/04/07 11:29:00 0364УНА SIGNAL RED / 0.05
8 2015/04/07 12:19:19 0371УБА SIGNAL RED / 0.191
9 2015/04/07 14:57:34 0386УНҮ SIGNAL RED / 0.381
10 2015/04/07 09:02:32 0730УНД SIGNAL RED / 0.121
11 2015/04/07 18:40:05 0730УНС SIGNAL RED / 0.236
12 2015/04/07 13:45:31 0895УНЧ SIGNAL RED / 0.077
13 2015/04/07 10:37:09 0949УНД SIGNAL RED / 0.075
14 2015/04/07 13:41:31 1100УНБ SIGNAL RED / 0.101
15 2015/04/07 12:53:01 1129УНВ SIGNAL RED / 0.047
16 2015/04/07 16:33:02 1275УНЯ SIGNAL RED / 0.234
17 2015/04/07 12:50:52 1424УНИ SIGNAL RED / 0.529
18 2015/04/07 11:05:00 1680УНУ SIGNAL RED / 0.034
19 2015/04/07 11:16:56 1905УНП SIGNAL RED / 0.704
20 2015/04/07 10:01:33 1960УНҮ SIGNAL RED / 0.086
21 2015/04/07 09:47:09 1995УНЛ SIGNAL RED / 0.068
22 2015/04/07 17:56:45 2065УНВ SIGNAL RED / 0.059
23 2015/04/07 13:39:00 2268УБА SIGNAL RED / 0.036
24 2015/04/07 09:16:52 2290УНМ SIGNAL RED / 0.303
25 2015/04/07 10:51:11 2321УНЯ SIGNAL RED / 0.295
26 2015/04/07 19:00:44 2369УБГ SIGNAL RED / 0.039
27 2015/04/07 18:39:17 2386УНД SIGNAL RED / 0.067
28 2015/04/07 19:49:41 2399УНЭ SIGNAL RED / 0.452
29 2015/04/07 15:15:01 2494УНС SIGNAL RED / 0.092
30 2015/04/07 14:41:32 2566УБҮ SIGNAL RED / 0.261
31 2015/04/07 11:25:02 2654УНК SIGNAL RED / 0.092
32 2015/04/07 17:51:21 2686ДУА SIGNAL RED / 0.242
33 2015/04/07 13:07:01 2730УНЭ SIGNAL RED / 0.108
34 2015/04/07 09:01:08 2876УНИ SIGNAL RED / 0.053
35 2015/04/07 08:45:09 2885УБЦ SIGNAL RED / 0.044
36 2015/04/07 16:49:30 2926УНМ SIGNAL RED / 0.05
37 2015/04/07 18:13:18 3101УБҮ SIGNAL RED / 0.053
38 2015/04/07 14:49:33 3266УНВ SIGNAL RED / 0.415
39 2015/04/07 09:12:51 3399УБЧ SIGNAL RED / 0.397
40 2015/04/07 07:43:09 3607УНЦ SIGNAL RED / 0.033
41 2015/04/07 08:23:10 3661УНМ SIGNAL RED / 0.11
42 2015/04/07 11:59:05 3756УБҮ SIGNAL RED / 0.169
43 2015/04/07 17:45:21 3863УНБ SIGNAL RED / 0.306
44 2015/04/07 16:43:31 3968УНР SIGNAL RED / 0.133
45 2015/04/07 12:50:49 4140УНС SIGNAL RED / 0.164
46 2015/04/07 19:43:22 4185УБҮ SIGNAL RED / 0.145
47 2015/04/07 12:37:05 4379УНЭ SIGNAL RED / 0.064
48 2015/04/07 19:22:45 4539УНР SIGNAL RED / 0.157
49 2015/04/07 15:44:23 4546УБҮ SIGNAL RED / 0.14
50 2015/04/07 12:41:30 4633УБТ SIGNAL RED / 0.044
51 2015/04/07 18:29:19 4663УНС SIGNAL RED / 0.149
52 2015/04/07 11:02:49 4816УНП SIGNAL RED / 0.192
53 2015/04/07 09:51:35 5158УНГ SIGNAL RED / 0.101
54 2015/04/07 17:34:26 5286УНВ SIGNAL RED / 0.113
55 2015/04/07 10:24:51 5373УБТ SIGNAL RED / 0.187
56 2015/04/07 14:43:01 5455УНЭ SIGNAL RED / 0.059
57 2015/04/07 14:49:00 5515УНЛ SIGNAL RED / 0.038
58 2015/04/07 15:41:01 5675УНЭ SIGNAL RED / 0.071
59 2015/04/07 09:16:59 5687УНӨ SIGNAL RED / 0.99
60 2015/04/07 11:11:01 5711УНП SIGNAL RED / 0.063
61 2015/04/07 19:56:45 5796УБВ SIGNAL RED / 0.133
62 2015/04/07 19:29:19 5911УНУ SIGNAL RED / 0.105
63 2015/04/07 09:13:08 6239УНМ SIGNAL RED / 0.035
64 2015/04/07 18:07:18 6389УБЕ SIGNAL RED / 0.105
65 2015/04/07 09:33:34 6390УНК SIGNAL RED / 0.082
66 2015/04/07 18:02:45 6529УНЯ SIGNAL RED / 0.109
67 2015/04/07 15:11:02 6533УНВ SIGNAL RED / 0.171
68 2015/04/07 01:28:17 6535УБН SIGNAL RED / 0.859
69 2015/04/07 11:43:00 6823УНӨ SIGNAL RED / 0.04
70 2015/04/07 08:37:35 6958УНЯ SIGNAL RED / 0.084
71 2015/04/07 08:45:34 7014УНТ SIGNAL RED / 0.086
72 2015/04/07 12:47:01 7196УНХ SIGNAL RED / 0.049
73 2015/04/07 19:57:18 7365УНЕ SIGNAL RED / 0.042
74 2015/04/07 17:33:18 7454УНУ SIGNAL RED / 0.05
75 2015/04/07 11:52:34 7490УНБ SIGNAL RED / 0.183
76 2015/04/07 17:41:19 7535УНХ SIGNAL RED / 0.114
77 2015/04/07 19:15:19 7620УНВ SIGNAL RED / 0.119
78 2015/04/07 11:01:01 7624УНЭ SIGNAL RED / 0.032
79 2015/04/07 18:06:45 7960УБИ SIGNAL RED / 0.161
80 2015/04/07 13:06:07 8085УБЦ SIGNAL RED / 0.479
81 2015/04/07 13:47:31 8201УБН SIGNAL RED / 0.089
82 2015/04/07 13:49:03 8256УНЕ SIGNAL RED / 0.175
83 2015/04/07 19:52:03 8323УБЧ SIGNAL RED / 0.185
84 2015/04/07 16:23:03 8381УБЕ SIGNAL RED / 0.085
85 2015/04/07 20:00:42 8450УБП SIGNAL RED / 0.086
86 2015/04/07 15:05:00 8594УНК SIGNAL RED / 0.053
87 2015/04/07 12:39:30 8774УНЭ SIGNAL RED / 0.041
88 2015/04/07 11:24:49 8803УНЛ SIGNAL RED / 0.043
89 2015/04/07 11:29:31 8821УНЕ SIGNAL RED / 0.178
90 2015/04/07 12:40:50 8859УНА SIGNAL RED / 0.315
91 2015/04/07 10:28:50 8880УНБ SIGNAL RED / 0.23
92 2015/04/07 17:17:18 9136УНҮ SIGNAL RED / 0.054
93 2015/04/07 11:17:00 9178УНИ SIGNAL RED / 0.073
94 2015/04/07 10:29:11 9179УНП SIGNAL RED / 0.089
95 2015/04/07 11:39:01 9225УБП SIGNAL RED / 0.044
96 2015/04/07 15:27:31 9274УБВ SIGNAL RED / 0.134
97 2015/04/07 10:47:04 9325УБЭ SIGNAL RED / 0.095
98 2015/04/07 17:16:45 9628УНБ SIGNAL RED / 0.121
99 2015/04/07 12:44:51 9840УНӨ SIGNAL RED / 0.396
100 2015/04/07 11:53:23 9888УНЯ SIGNAL RED / 0.162

Хурл хэтрүүлсэн зөрчил

2015.04.07 speed car

PassDate PlateNumber Violation Info ReasonCode
1 2015/04/07 00:58:03 0020ГСА 75km/h SPEED
2 2015/04/07 17:32:02 0023УБП 73km/h SPEED
3 2015/04/07 14:47:15 0070УНҮ 70km/h SPEED
4 2015/04/07 22:32:54 0070УНҮ 70km/h SPEED
5 2015/04/07 23:28:41 0119УНҮ 70km/h SPEED
6 2015/04/07 23:00:29 0238УБГ 66km/h SPEED
7 2015/04/07 19:27:05 0330УНТ 72km/h SPEED
8 2015/04/07 12:18:38 0353УНВ 72km/h SPEED
9 2015/04/07 16:24:13 0411УНК 73km/h SPEED
10 2015/04/07 02:37:46 0477УБГ 74km/h SPEED
11 2015/04/07 11:34:28 0500УБР 71km/h SPEED
12 2015/04/07 19:34:19 0524УНД 70km/h SPEED
13 2015/04/07 07:22:02 0644УНУ 68km/h SPEED
14 2015/04/07 04:24:11 0691УБҮ 77km/h SPEED
15 2015/04/07 01:58:15 0696УБВ 72km/h SPEED
16 2015/04/07 23:20:15 0715УНТ 73km/h SPEED
17 2015/04/07 06:56:28 0716УНА 68km/h SPEED
18 2015/04/07 11:55:57 0727УБҮ 78km/h SPEED
19 2015/04/07 04:30:43 0768УНҮ 83km/h SPEED
20 2015/04/07 23:39:26 0799УБН 67km/h SPEED
21 2015/04/07 15:03:43 0911УБҮ 71km/h SPEED
22 2015/04/07 06:49:57 0983УНТ 79km/h SPEED
23 2015/04/07 21:13:22 1062УНТ 69km/h SPEED
24 2015/04/07 23:58:45 1155УНӨ 75km/h SPEED
25 2015/04/07 15:34:35 1433УНВ 70km/h SPEED
26 2015/04/07 09:18:45 1448УНТ 71km/h SPEED
27 2015/04/07 03:46:26 1470УНО 68km/h SPEED
28 2015/04/07 04:00:26 1470УНО 71km/h SPEED
29 2015/04/07 03:19:47 1486УНА 80km/h SPEED
30 2015/04/07 12:46:15 1498УНЭ 70km/h SPEED
31 2015/04/07 06:05:47 1514УНС 77km/h SPEED
32 2015/04/07 03:26:20 1577УНЭ 81km/h SPEED
33 2015/04/07 23:00:08 1578УНП 94km/h SPEED
34 2015/04/07 03:43:40 1591УНМ 74km/h SPEED
35 2015/04/07 01:02:26 1711ОРХ 81km/h SPEED
36 2015/04/07 04:21:32 1728УНА 68km/h SPEED
37 2015/04/07 17:07:34 1739УНҮ 70km/h SPEED
38 2015/04/07 21:49:32 1854УНУ 69km/h SPEED
39 2015/04/07 23:56:37 1989УНК 68km/h SPEED
40 2015/04/07 22:13:27 1990УНЦ 70km/h SPEED
41 2015/04/07 00:43:26 2013УБА 67km/h SPEED
42 2015/04/07 11:08:04 2034УНТ 68km/h SPEED
43 2015/04/07 12:03:34 2110УНБ 66km/h SPEED
44 2015/04/07 17:13:39 2116УНВ 66km/h SPEED
45 2015/04/07 12:12:59 2168УБИ 72km/h SPEED
46 2015/04/07 21:58:10 2257УБТ 66km/h SPEED
47 2015/04/07 20:37:31 2442УНА 72km/h SPEED
48 2015/04/07 02:38:05 2470УНӨ 75km/h SPEED
49 2015/04/07 17:38:53 2473УНЗ 66km/h SPEED
50 2015/04/07 03:58:32 2494УНХ 79km/h SPEED
51 2015/04/07 12:55:01 2626УБС 74km/h SPEED
52 2015/04/07 04:43:04 2636УНП 73km/h SPEED
53 2015/04/07 23:39:24 2736УНВ 67km/h SPEED
54 2015/04/07 16:15:00 2758УНО 90km/h SPEED
55 2015/04/07 15:52:01 2763УНЕ 70km/h SPEED
56 2015/04/07 11:11:12 2781УНХ 70km/h SPEED
57 2015/04/07 09:46:48 2786УНД 68km/h SPEED
58 2015/04/07 02:53:47 2947УНТ 76km/h SPEED
59 2015/04/07 14:55:07 3003УНА 67km/h SPEED
60 2015/04/07 07:50:02 3093УНҮ 66km/h SPEED
61 2015/04/07 22:37:30 3126УНЭ 73km/h SPEED
62 2015/04/07 18:15:49 3199УБЧ 77km/h SPEED
63 2015/04/07 00:11:24 3317УНЕ 70km/h SPEED
64 2015/04/07 02:53:05 3325УБА 70km/h SPEED
65 2015/04/07 07:44:31 3532УБҮ 70km/h SPEED
66 2015/04/07 22:14:20 3572УНЗ 68km/h SPEED
67 2015/04/07 11:20:22 3659УНҮ 77km/h SPEED
68 2015/04/07 05:20:35 3750УБД 92km/h SPEED
69 2015/04/07 11:17:51 3771УНЛ 72km/h SPEED
70 2015/04/07 06:29:13 3776ХЭҮ 73km/h SPEED
71 2015/04/07 16:47:52 3875УНИ 68km/h SPEED
72 2015/04/07 19:06:02 3883УБҮ 71km/h SPEED
73 2015/04/07 22:21:50 3886УБҮ 74km/h SPEED
74 2015/04/07 07:08:14 4004УНС 75km/h SPEED
75 2015/04/07 14:23:19 4011УНЦ 81km/h SPEED
76 2015/04/07 00:02:29 4092УНХ 68km/h SPEED
77 2015/04/07 20:08:25 4144УНО 70km/h SPEED
78 2015/04/07 06:19:18 4326УБК 67km/h SPEED
79 2015/04/07 01:16:34 4326УНА 72km/h SPEED
80 2015/04/07 12:43:55 4343УБД 81km/h SPEED
81 2015/04/07 04:11:04 4344УБВ 69km/h SPEED
82 2015/04/07 06:48:55 4372УНС 83km/h SPEED
83 2015/04/07 06:20:53 4376УНС 72km/h SPEED
84 2015/04/07 10:27:51 4399УНЭ 67km/h SPEED
85 2015/04/07 12:51:54 4400УБЧ 68km/h SPEED
86 2015/04/07 10:11:07 4411УНК 70km/h SPEED
87 2015/04/07 18:25:20 4499УНВ 67km/h SPEED
88 2015/04/07 10:47:44 4558УБТ 73km/h SPEED
89 2015/04/07 01:42:39 4559УБЛ 78km/h SPEED
90 2015/04/07 14:52:59 4775УНЕ 72km/h SPEED
91 2015/04/07 05:45:19 4918УНТ 87km/h SPEED
92 2015/04/07 07:08:28 4938УНЭ 75km/h SPEED
93 2015/04/07 21:33:55 4950УНО 76km/h SPEED
94 2015/04/07 16:13:45 4973УБВ 73km/h SPEED
95 2015/04/07 23:48:13 5001УБЦ 71km/h SPEED
96 2015/04/07 03:20:15 5025УНЕ 70km/h SPEED
97 2015/04/07 17:01:29 5040УБА 69km/h SPEED
98 2015/04/07 11:11:33 5064УНЭ 67km/h SPEED
99 2015/04/07 12:01:56 5074УНК 70km/h SPEED
100 2015/04/07 11:45:29 5109УНС 68km/h SPEED
101 2015/04/07 00:57:36 5200УНУ 77km/h SPEED
102 2015/04/07 03:24:41 5238УНГ 70km/h SPEED
103 2015/04/07 15:33:19 5309УБВ 67km/h SPEED
104 2015/04/07 16:16:49 5360УБЛ 82km/h SPEED
105 2015/04/07 01:49:08 5413УБА 81km/h SPEED
106 2015/04/07 12:32:30 5495ТӨВ 73km/h SPEED
107 2015/04/07 15:01:56 5507УБА 71km/h SPEED
108 2015/04/07 18:01:23 5525УНГ 70km/h SPEED
109 2015/04/07 23:13:45 5537УНҮ 66km/h SPEED
110 2015/04/07 23:12:11 5572УНИ 83km/h SPEED
111 2015/04/07 00:37:36 5727УНД 74km/h SPEED
112 2015/04/07 16:27:26 5805УНМ 66km/h SPEED
113 2015/04/07 21:28:27 5823УНД 72km/h SPEED
114 2015/04/07 12:54:36 5865УБҮ 66km/h SPEED
115 2015/04/07 11:51:34 5878УНА 71km/h SPEED
116 2015/04/07 10:39:17 5995УБД 70km/h SPEED
117 2015/04/07 01:18:56 6004УНМ 76km/h SPEED
118 2015/04/07 02:26:12 6028УНЗ 86km/h SPEED
119 2015/04/07 23:35:17 6107УНК 71km/h SPEED
120 2015/04/07 10:06:12 6314УНЭ 67km/h SPEED
121 2015/04/07 14:58:15 6389УБИ 71km/h SPEED
122 2015/04/07 03:34:44 6436УНР 72km/h SPEED
123 2015/04/07 18:07:52 6444УНД 69km/h SPEED
124 2015/04/07 06:47:08 6604УББ 69km/h SPEED
125 2015/04/07 02:09:54 6646УНУ 76km/h SPEED
126 2015/04/07 04:32:32 6683УНИ 80km/h SPEED
127 2015/04/07 01:37:25 6762УНЕ 79km/h SPEED
128 2015/04/07 14:27:55 6789УНА 78km/h SPEED
129 2015/04/07 00:57:02 6797УНР 86km/h SPEED
130 2015/04/07 05:01:36 6809УНУ 77km/h SPEED
131 2015/04/07 14:58:45 7135УНЕ 69km/h SPEED
132 2015/04/07 03:37:52 7364УНИ 70km/h SPEED
133 2015/04/07 01:17:32 7487УНК 75km/h SPEED
134 2015/04/07 02:32:13 7523УББ 87km/h SPEED
135 2015/04/07 22:07:55 7600УНҮ 79km/h SPEED
136 2015/04/07 23:57:08 7665УНД 71km/h SPEED
137 2015/04/07 00:18:57 7694УБЗ 68km/h SPEED
138 2015/04/07 12:17:31 7733УБТ 72km/h SPEED
139 2015/04/07 23:41:30 7733УНӨ 72km/h SPEED
140 2015/04/07 22:46:48 7738УНЧ 83km/h SPEED
141 2015/04/07 20:14:38 7762УБҮ 75km/h SPEED
142 2015/04/07 00:13:26 7821СҮА 73km/h SPEED
143 2015/04/07 01:52:08 7842УНБ 77km/h SPEED
144 2015/04/07 03:01:26 7897УНК 78km/h SPEED
145 2015/04/07 00:17:50 8034УБВ 79km/h SPEED
146 2015/04/07 04:08:13 8102УНЭ 74km/h SPEED
147 2015/04/07 13:00:54 8164УНК 72km/h SPEED
148 2015/04/07 14:52:25 8210УНҮ 73km/h SPEED
149 2015/04/07 05:14:39 8296УНҮ 78km/h SPEED
150 2015/04/07 18:47:04 8378УНЦ 68km/h SPEED
151 2015/04/07 22:28:12 8548УНА 71km/h SPEED
152 2015/04/07 13:57:42 8609УБГ 75km/h SPEED
153 2015/04/07 03:46:55 8624УНР 69km/h SPEED
154 2015/04/07 13:10:06 8778УБӨ 69km/h SPEED
155 2015/04/07 23:59:02 8809УБР 67km/h SPEED
156 2015/04/07 15:33:04 8848УНЯ 71km/h SPEED
157 2015/04/07 10:04:08 8858УНВ 72km/h SPEED
158 2015/04/07 09:02:13 8874УНА 72km/h SPEED
159 2015/04/07 17:47:18 8879УНБ 70km/h SPEED
160 2015/04/07 20:39:13 8923УБВ 74km/h SPEED
161 2015/04/07 12:42:17 8944УБЕ 75km/h SPEED
162 2015/04/07 16:12:02 8975УНВ 73km/h SPEED
163 2015/04/07 05:29:37 8977УНВ 71km/h SPEED
164 2015/04/07 07:05:30 9059УНР 72km/h SPEED
165 2015/04/07 11:06:14 9060УНЧ 78km/h SPEED

Санал болгох мэдээ

УОК-ын Шуурхай штаб Дорнод аймгийн Онцгой комиссын гишүүдтэй цахим хурал хийж, өвөлжилтийн нөхцөл байдалтай танилцлаа

УОК-ын Шуурхай штабаас Дорнод аймгийн Онцгой комиссын гишүүдтэй цахим хурал хийж, өвөлжилтийн нөхцөл байдалтай танилцлаа. …