Энэтхэгийн эсрэг талд /өнөөгийн бодит байдлыг харуулсан 60 фото/

Аялал жуулчлалын маршрут, Bollywood кино багц бус Энэтхэгийн хотуудын далд өдөр тутмын амьдралыг харуулж байна.

Ингээд Дели хотын өнөөгийн байдалтай танилцацгаая!

329310 329311

Энэтхэг дэх усны чанар маш бохир байна. Бусад хотуудын адил Дели дэх хамгийн алдартай хогон гол.

Ðå÷êó ìîæíî äàæå íå âèäåòü, íî ïîíèìàòü ïî çàïàõó, ÷òî îíà ðÿäîì.

329313

Олон мянган жирийн Энэтхэгчүүдийн амьдрал зуу гаруй жилийн өмнөхтэйгөө адил байсаар байна. Хар л даа нүүрсэн индүүгээ хэрэглэж байгаа нь.

Èíäèéñêèé øêîëüíûé *àâòîáóñ*.

Сурагчдын автобус

329315

Нийтийн ил бие засах газар. Хэн ч үүнд таагүй ханддаггүй. Учир нь дели хот ачааллаа дийлэхээ больжээ.

329316

Зарим эрчүүд булан тохойд, зөвшөөрөлгүй газар бие засна.

Ñîâðåìåííûé êîìïüþòåðíûé êëóá â Äåëè (ôîòî íîâîå).

Комьпютер үйлчилгээний газар.

329318

Дели дэх ердийн ядуусын хороолол.  1.22 тэрбум хүн амтай Энэтхэг улсад орон сууцны хомсдол үнэхээр хүндхэн асуудал.

Íåêîòîðûå åçäÿò íà àâòîìîáèëÿõ âðåìåí áðèòàíñêîãî êîëîíèàëèçìà.

Британий колоничлолын үеэс үлдсэн  машин

329320

329321 Êîìôîðòàáåëüíàÿ îñòàíîâêà òàêñè.

Тав тухтай таксины зогсоол

329323 329324

Жуулчдыг харсан тахир дутуу болон гей хүмүүс маш хурдан таны зүг ирэх болно. Хурдхан шиг зоос шидчихээд холдсон нь дээр. Эс бөгөөс таны биед зөвшөөрөлгүй хүрэх болно. бүр зоос өгөхгүй бол алгадаад авч ч мэднэ шүү

329325 329326

Ажилгүй, гудамны танхай залуус ухаан алдсан, үхсэн, согтуу тасарч унасан нь үл мэдэгдэх энэ эрийн халаасыг ухаж, гутлыг нь дээрэмдэж байна. Тэд тусламж дуудахыг огт хүсэхгүй.

329327

Ñâåæàÿ êóðÿòèíà.

Шинэхэн тахианы махны худалдаа

Ãóæåâîé òðàíñïîðò, 1 ëîøàäèíàÿ ñèëà.

Нэг морины даах ачаанаас хэтрүүлэхгүй бол үхрээр ачаа тээвэр эрхлэхийг зөвшөөрдөг.

Áîñîíîãîå äåòñòâî.

Тэд бага балчир наснаасаа л мөнгө олохын тулд ажиллаж эхэлдэг.

Íà óëèöå ìîæíî âêóñíî è íåäîðîãî ïîåñòü. Ïðàâäà ñ ñàíèòàðèåé òóò íå âñå ãëàäêî. 329332

Ариун цэвэр гэдэг зүйлийг зүгээр л март. Энд гудамнаас маш хямд амттай хоол идэх боломжтой. Өвчин тусчихгүй л бол

Ïðîáêà. Îòëè÷íûé ïîâîä óçíàòü ïîñëåäíèå íîâîñòè è ïîçíàêîìèòüñÿ

Ãîðîäñêèå äæóíãëè Äåëè ñ ëèàíàìè ïðîâîäîâ. 329335

Дели хотын цахилгааны утас ширэнгэн ой мэт болжээ.

329338 329339 329341

329342 329343

Үхэр бол Хиндү шашинтнуудын хүндэтгэл, эрхэмлэн дээдлэдэг зүйл. Тиймээс тэд үхрийн мах идэхээс цээрлэдэг бөгөөд үхрийн сүү, сүүн бүтээгдэхүүн маш нандин зүйлд тооцогддог. Үхэр хотын хаа сайгүй явж таарах ба үхрийн замд хэн ч саад болдоггүй аж. Мөн өглөөний цайнаас өмнө үхэр ямар нэг идэх юм өгөх нь маш ивээлтэй өдрийг билэгддэг гэнэ.

329344 329345 329346 329347

Агаарын бохирдол, хог хаягдлын асуудал хурцаар тавигдах болжээ.

Åùå îäèí èíäèéñêèé ìåãàïîëèñ - Áàíãàëîð.

329350 329351 329352 329353

Ажилгүйдэл, ядуурал энд дээд цэгтээ хүрсэн.

329354

Дели-Банглорын галт тэрэг. Гупетээ ч ор гэж байхгүй. шалан дээр л унтах боломжтой.

Ïîëóñòàíîê.

329357

Мумбай (Мумбай, 1995 он хүртэл – Bombay) – Энэтхэг улсад хамгийн их хүн амтай хот (15 сая хүн). Зугаа цэнгэлийн салбарын төв. Энд Bollywood кино студи, түүнчлэн Энэтхэг улсад хамгийн их, телевиз, хиймэл дагуулын сүлжээг албууд байдаг.

Äåòè Ìóìáàÿ

Тоглох газаргүй Мумбайн хүүхдүүд

329359 Áàííûé äåíü.

Усанд орж байна

329361 329362 Åùå îäíè ãîðîä-ìèëëèîííèê íà ñåâåðî-âîñòîêå Èíäèè - Àëëàõàáàä

index

Санал болгох мэдээ

Монгол, солонгосчууд хамтдаа “Хөх толботон” аялал жуулчлалын шинэ маршрут нээх санаачилгыг Ерөнхий сайд дэвшүүллээ

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ БНСУ-д хийж буй ажлын айлчлалынхаа үеэр Сөүл хотноо 2024 оны …