Êàê îêàçàëîñü, HD-îêðàøèâàíèå áðîâåé âûçâàëî ñèëüíóþ àëëåðãè÷åñêóþ ðåàêöèþ, îæîãè è îòåê ëèöà. Ñåé÷àñ äåâóøêà âûíóæäåíà íå ïîÿâëÿòüñÿ íà ëþäÿõ è ïðèíèìàòü ñèëüíåéøèå àíòèáèîòèêè è àíòèãèñòàìèííûå ïðåïàðàòû.

Хүсэл нь хясал болсон эмэгтэй

Бүсгүйчүүдийн гоо сайхан болох гэсэн хүсэл заримдаа эргээд харамсаад барахгүй эмгэнэл дагуулдаг. Гоо сайхны мэс заслын золиос болсон бүсгүйчүүд их болжээ. Ганц мэс засал ч бус шивээс хүртэл ийм төрлийн эмгэнэл дагуулдаг байна. Саяхан Полли Смит гэх 19 настай  оюутан бүсгүй хөмсөгнийхөө хэлбэрийг сайжруулж улам тод, гоёмсог болгох гээд хэрхэн өөрчлөгдсөнийг харж байна. 

Äåâóøêà ñêàçàëà, ÷òî ñåé÷àñ å¸ áðîâè íà÷àëè àêòèâíî ïîêèäàòü å¸ ëèöî è âìåñòî êðàñèâûõ áðîâåé, îíà ïîëó÷èëà ñòðàøíóþ àëëåðãè÷åñêóþ ðåàêöèþ

Шивээс хийлгэсний дараа нүд орчим нь хавдаж улайгаад танигдахыан аргагүй болсон байна. Учрыг үл мэдэх хүмүүс харвал нүдээ хавдатал зодуулсан юм шиг харагдах болсон байна. Эмчид хандсан ч нэгэнт оройтсон эргэн хэвэнддээ орох боломжгүй болсон байна. Ийнхүү Полли Смит гэх энэ бүсгүй HD хөмсөг 30 доллараар царай зүсээ алдсан байна.

 

Äåâóøêà ñêàçàëà, ÷òî ñåé÷àñ å¸ áðîâè íà÷àëè àêòèâíî ïîêèäàòü å¸ ëèöî è âìåñòî êðàñèâûõ áðîâåé, îíà ïîëó÷èëà ñòðàøíóþ àëëåðãè÷åñêóþ ðåàêöèþ

Æåëàíèå ïîêëîííèêîâ áûòü ïîõîæèìè íà çâåçä ïîðîé äîâîäèò èõ äî ñàìûõ îò÷àÿííûõ ìåð. Òàê, â Âåëèêîáðèòàíèè íåäàâíî ïîÿâèëîñü íîâîå âåÿíèå â èíäóñòðèè êðàñîòû — HD-ïèãìåíòèðîâàíèå áðîâåé. Ïîäîáíàÿ ïðîöåäóðà ñòîèìîñòüþ 30 äîëëàðîâ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ îñîá, æåëàþùèõ èìåòü òàêèå æå ãóñòûå áðîâè, êàê ó ìîäåëè Êàðû Äåëåâèíü

Êàê îêàçàëîñü, HD-îêðàøèâàíèå áðîâåé âûçâàëî ñèëüíóþ àëëåðãè÷åñêóþ ðåàêöèþ, îæîãè è îòåê ëèöà. Ñåé÷àñ äåâóøêà âûíóæäåíà íå ïîÿâëÿòüñÿ íà ëþäÿõ è ïðèíèìàòü ñèëüíåéøèå àíòèáèîòèêè è àíòèãèñòàìèííûå ïðåïàðàòû.

Санал болгох мэдээ

А.Амбасэлмаа:Өнөөдрийн батлагдсан тохиолдлын зарим нь оюутан, сурагчид байсан

Эрүүл мэндийн яамнаас ээлжит мэдээллээ хийлээ.ХӨСҮТ-ийн тандалт судалгааны албаны дарга А.Амбасэлмаа: 578 тохиолдол бүртгэгдээд байна. …