Анод банкны хэргийн мөрөөр – 3 буюу Б.Наранхүүгийн баримт /цуврал-3/

09pppppANODАнод банк дампуурснаас хойш түүний удирдлагуудыг яллах шүүх хурал  шат дамжин үргэлжилсээр өдгөө тэд шоронд ялаа  эдэлж байгаа.  Мэдээжийн хэрэг  тэдний хувьд хадгаламж эзэмшигчдийн олон арван сая төгрөгийг  салхинд хийсгэж хохироосон тул түүндээ тохирсон  гэм зэмээ хүлээх нь зүйн хэрэг. Тэгвэл Анод банк хэвийн үйл ажиллагаа явагдаж байх үеээс нэр бүхий  эрхмүүд газар, баригдаж байгаа барилга, замдаа яваа  шатахуун зэргийг барьцаалан их хэмжээний мөнгө зээлсэн байдаг. Тэдний нэг болох өнөөгийн УИХ-ын гишүүн Б.Наранхүү, тухайн үедээ  “МОННҮҮР” ХХК-ийн ерөнхий захирлаар ажиллаж байхдаа Анод банкны барьцаанд байгаа газрынхаа  гэрчилгээг тухайн үеийн Нийслэлийн удирдлагуудын тусламжтайгаар  хууль бусаар  давхар  гаргуулж бусдад худалдсан  тохиолдол гарсан байна. Харамсалтай нь барьцаанд байгаа барилгаа хууль бусаар бусдад шилжүүлснийг Анод банк 2 жилийн дараа мэдэж, Б.Наранхүүгийн “МОННҮҮР” ХХК-ийн шүүхэд өгөхөөр болсноо мэдэгдэж байжээ.

medegdel-463x600

Monnuur tamga

 

Эндээс харахад өөртөө ашигтай л бол хуулийг зөрчиж, бусдыг хохироохыг юман чинээ боддоггүй  Б.Наранхүү өдгөө ард түмний төлөөлөл болж хууль батлах дээд байгууллага болох УИХ-ын “зөөлөн сэнтий”-д заларч байгаа нь “ариун явдал” уу. Түүнийг улс оны  сайн сайханы төлөө ажиллана гэдэгт итгэж чадах уу бид.

Анод банкны дампууралд Б.Наранхүү төдийгүй “Алтжин” ХХК-ийн захирал асан Г.Алтан оролцсон байдаг. Уг нь Г.Алтан Анод банкийг үүсгэн байгуулагдахаас нь эхлэн их хэмжээний мөнгө байрлуулж, үйл ажиллагааг нь  дэмжиж  байсан ч 2006 оноос эхлэн эргээд Анод банкинд “гай” болох тохиолдлууд гарчээ. Тухайлбал, Г.Алтан 2006 онд, Б.Наранхүүгийн Дүнжингарав худалдааны төвийн дутуу баригдсан барилгыг барьцаалж, 2 сая USD буюу 3.000.000.000 төгрөгөөр үнэлүүлэн барьцаалж байжээ. Энэ барьцаана гэрээнд Анод банкны талаас 4  хүн гарын үсэг зурсан байдгаас нь хоёр нь  манай өмнөх цувралд дурьдсанчлан Анод банкинд ажиллахын зэрэгцээгээр Б.Наранхүүгийн “Инвекс”  ХХК-д давхар ажиллаж байсан  Б.Ариунболд,  Б.Билэгсайхан нар байна.

Нөгөө талаас Г.Алтан, Б.Наранхүү нар гарын үсгээ зурж байжээ

БАРЬЦААНЫ ГЭРЭЭ

2006 оны 04-р сарын 24-ны єдєр               Дугаар 06060048                            Улаанбаатар хот

Энэхүү барьцааны гэрээг нэг талаас Анод банк /цаашид “Барьцаалагч” гэх/, нөгөө талаас Алтжин ХХК-ний ерөнхий захирал Готов овогтой Алтан /цаашид “Барьцаалуулагч” гэх/ нар /цаашид хамтад нь “Талууд” гэх/ Монгол Улсын Иргэний хуулийн 13 дугаар бүлгийн 1, 2, 3 дугаар дэд бүлэг, Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, төлбөр тооцоо зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйл, Ипотекийн зүйлийг шүүхийн бус журмаар худалдан борлуулах журмын тухай хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу дараахь нөхцөлөөр харилцан тохиролцож байгуулав.

 

Нэг.Нийтлэг үндэслэл 

1.1  Энэхүү гэрээний зорилго нь Анод банк болон зээлдэгч Алтжин ХХК-ний ерөнхий захирал Готов овогтой Алтан нар нь 2006 оны 04 сарын 24-ны єдєр байгуулсан 06060048 тоот зээлийн гэрээний дагуу зээлдэгчийн хүлээх үүргийн гүйцэтгэлийг хангахтай холбогдуулан барьцаалах хөрөнгийг тогтоох, тэдгээрийн үнэлгээ чанарыг тодорхойлох,  барьцааны гэрээ хэрэгжих үндэслэл бүрдсэн нөхцөлд талуудын хүлээх эрх, үүргийг тодорхойлохтой холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2 Зээл, түүний хүүг төлөх үүргээ баталгаажуулж барьцаалуулагчийн дараахь эд хөрөнгийг зээлийн барьцаанд харилцан тохиролцож барьцаалсан болно.

д/д

Хөрөнгийн нэр

Байршил, хаяг, талбайн хэмжээ

ҮХЭХУБ-ийн дугаар

Барьцаа хөрөнгийн үнэ

Барьцаагаар хангагдах үүргийн үнийн дүн

Тайлбар

1

Худалдаа үйлчилгээний зориулалттай дуусаагүй барилга

БЗД 11-р хороо Нарантуул ХХК-ний урд талд 30 000 м2 талбайтай,25 хувийн гүйцэтгэлтэй

2204014431

2 000 000 000 ₮

2 000 000 $

Инвекс ХХК-ний өмч ба батлан даалтаар барьцаалсан

2

Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ

БЗД 11-р хороо Нарантуул ХХК-ний урд талд 260000 м2, орон сууц, үйлчилгээний төвийн зориулалттай газар

Газрын гэрчилгээний дугаар

051806

1 000 000 000 ₮

Инвекс ХХК-д Нийслэлийн засаг даргын 2006.03.22 өдрийн 126 тоот шийдвэрийг үндэслэн олгогдсон газар

Дүн 3 000 000 000

 

1.3  Талууд Банк, эрх бүхий этгээдийн мөнгөн хадгаламж, төлбөр тооцоо, зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийг үндэслэн барьцаа хөрөнгийг 3 000 000 000.00 /гурван тэрбум / тєгрєгєєр тохиролцон үнэлэв.

1.4  Барьцааны зүйлийн өмчлөх эрх барьцаалуулагчаас өөр этгээдэд шилжвэл энэхүү гэрээнд заагдсан барьцааны эрх хүчин төгөлдөр байна.

1.5      Иргэний хуулийн 165 дугаар зүйлд заасны дагуу банк нь бусад үүрэг гүйцэтгүүлэгчдээс тэргүүн ээлжинд өөрийн шаардлагаа хангуулах ба өөр үүргийн шаардлагыг хангуулахаар барьцаанд тавихыг эс зөвшөөрнө.

 

Хоёр. Барьцаалагчийн эрх, үүрэг 

2.1 Зээл түүний хүүг гэрээний хугацаанд төлөхийг зээлдэгчээс шаардах, барьцаа хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтанд хяналт тавих,

2.2  Барьцаалуулагч барьцааны зүйлийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах, энэхүү гэрээнд заасан бусад үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд барьцааны зүйлийг өөрийн эзэмшилдээ шилжүүлэн авах эрхтэй бөгөөд эзэмшилдээ байх хугацаанд барьцааны зүйлийн бүрэн бүтэн байдлыг хариуцна.

2.3 Барьцаалуулагч нь зээлийн гэрээнд хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй болон зохих ёсоор биелүүлээгүй тохиолдолд энэ гэрээний 1.2-т заасан эд хөрөнгийг банк эзэмшилдээ авч хөдлөх эд хөрөнгийн хувьд Монгол Улсын Иргэний хуулийн 453 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу захиран зарцуулах, үл хөдлөх эд хөрөнгийн хувьд зээлийн үүрэг гүйцэтгэх тухай шаардлагыг банк бичгээр хүргүүлнэ. Шаардлагыг зээлдэгчид өөрт нь гардуулсан эсхүл гэрээ болон эрхийн улсын бүртгэлийн албанд бүртгүүлсэн хаягаар нь баталгаат шуудангаар хүргүүлсэнийг гардуулж өгсөнд тооцно. Гардуулж өгсөнөөс хойш 30 хоногийн дотор үүргээ гүйцэтгээгүй тохиолдолд Ипотекийн зүйлийг шүүхийн бус журмаар худалдан борлуулах журмын тухай хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу худалдан борлуулж зээлийн гэрээний үүргийн биелэлтийг хангана.

/Зохих ёсоор биелүүлээгүй гэдэгт зээлдэгч зээл, зээлийн хүү, нэмэгдүүлсэн хүүг хуваарийн дагуу бүрэн төлж барагдуулаагүй, зээлийг зориулалтын дагуу ашиглаагүй, банкны зүгээс зээл барьцааны гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх талаар тавьсан шаардлагыг биелүүлээгүй зэргийг багтааж ойлгоно/

2.4 Барьцаалуулагч нь барьцааны зүйлийг үрэгдүүлсэн, чанар байдлыг алдагдуулсан, бусдад өмчлөх эрхээ шилжүүлсэн эсхүл барьцааны зүйлийг  хураан авч борлуулснаас олсон орлого нь банкны зээл түүний хүү, нэмэгдүүлсэн хүүгийн өрийн үлдэгдэл, холбогдох зардлыг төлөхөд хүрэлцэхгүй тохиолдолд барьцаалуулагчийн бусад эд хөрөнгө, эх үүсвэрээс  төлбөрийг барагдуулах эрхтэй.

2.5   Шаардлагатай гэж үзвэл барьцааны зүйлийг даатгуулахыг шаардах

2.6  Даатгагдсан барьцааны зүйл устсан, гэмтсэн тохиолдолд банк даатгалын төлбөрөөс тэргүүн ээлжинд хохирлоо барагдуулах эрхтэй.

2.7  Энэхүү гэрээний хугацаанд барьцааны зүйлийн зах зээлийн үнэлгээ буурсан нөхцөлд хөрөнгийг дахин үнэлж өөрчлөлт оруулах эрхтэй.

2.8  Барьцаалах хөрөнгийн бичиг баримтын /гэрчилгээ/ эх хувийг авч зээл төлөгдөх хүртэлх хугацаанд барьцаалагч хадгална.

 

Гурав. Барьцаалуулагчийн эрх, үүрэг 

            3.1 Барьцаалуулагч нь барьцаалагчаас шаардсан 1.2-т заасан баримт бичгийн гэрчилгээ, газрын баримт бичиг, уг эд хөрөнгийг тусгасан тайлан тэнцэл, үнэлгээний баримт бичиг, барилгын техникийн нөхцөл, байршил, төсөл зураг зэрэг холбогдох баримт бичгийн хамт хүндрэл учруулахгүйгээр гаргаж өгөх үүрэгтэй.

3.2 Барьцаалуулагч нь барьцааны зүйлийг банкны эзэмшилд шилжүүлж өгөөгүй бол тухайн эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах, өнгө үзэмж чанар, зориулалт, үр ашигт чанарыг хэвээр хадгалах, энэхүү гэрээний 2.2-т заасан тохиолдолд банкны шаардлагаар түүний эзэмшилд нь шилжүүлэх үүрэгтэй.

3.3 Хэрэв барьцааны зүйлийн чанар, үнэлгээ алдагдсан барьцааны зүйлтэй холбоотой ямар нэгэн хууль, эрх зүйн зөрчил, маргаан илэрсэн бол өөрийн бусад хөрөнгөөр барьцааны гэрээг нэмж хийх бөгөөд анхны гэрээ хүчинтэй байна.

3.4 Давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас барьцааны зүйлийн бүрэн бүтэн байдалд гарч болох элэгдэл, хорогдол, учирсан хохирлыг барьцаалуулагч тал бүрэн хариуцна. Энэ нь зээл, хүүгийн төлбөрийг төлөх гэрээний үүрэгт нөлөөлөхгүй.

3.5 Барьцаалуулагч нь барьцааны зүйлийн талаар ямар нэгэн эрх эдлэх гуравдагч этгээд байгаа эсэх, үүрэг үүсэх зүйлийн  талаархи үнэн зөв мэдээллийг өгөх үүрэгтэй. Энэхүү нотолгооны үнэн зөвийн хариуцлагыг барьцаалуулагч бүрэн хүлээнэ.

3.6 Барьцааны зүйлийг барьцаалуулагчийн эзэмшилд үлдээсэн тохиолдолд түүний бүрэн бүтэн байдал, өнгө, үзэмж, чанар зориулалт, хэвийн ашиглалтын горим, засвар үйлчилгээ, арчилгаа, даатгалыг барьцаалуулагч тал хариуцна. Энэ үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүйгээс үүсэх гэм хорыг барьцаалуулагч өөрийн хөрөнгөөр арилгах үүрэгтэй.

3.7 Зээлдэгч нь өөрийн бизнесийн чиглэл, хөрөнгийн хэмжээ, гэрийн болон ажлын байрны хаягт өөрчлөлт орвол тэр тухай ажлын 5 хоногт багтаан зээлдүүлэгчид мэдэгдэх

3.8  Зээлийн барьцаанд тавих хөрөнгийг агуулахад хүргэх тээврийн зардал, барьцааны зүйлийг даатгуулах, хадгалалт, хамгаалалттай холбоотой гарах зардал, мөн барьцааны гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх, нотариатаар батлуулахтай холбоотой бусад зардлыг хариуцна.

3.9  Хэрэв барьцаалуулагч зээл, хүүг хугацаандаа төлж барагдуулаагүй, төлж барагдуулах боломжгүй болсоныг барьцаалагч тогтоосон тохиолдолд гэрээг хугацаанаас нь өмнө цуцалсан эсхүл гэрээний хугацаа дууссан өдрөөс барьцааны зүйлийг барьцаалагчийн мэдэлд үл маргах журмаар шилжүүлнэ.

3.10   Зээлдэгч зээлийн төлбөр тооцоог бүрэн төлж дууссаны дараа барьцаанаас чөлөөлөгдөнө.

Дөрөв. Хариуцлага

            4.1 Зээлдэгч /барьцаалуулагч/ гэрээний үүргээ биелүүлээгүйгээс үүдэн барьцаалагч нь ипотекийн зүйлийг шүүхийн бус журмаар худалдан борлуулах журмын тухай хуульд заасны дагуу худалдан борлуулах болсон эсхүл, шүүх, хуулийн байгууллагад хандаж асуудлыг шийдвэрлүүлэхэд хүрсэн бол түүнтэй холбогдон гарсан /улсын тэмдэгтийн хураамж, шийдвэр гүйцэтгэгчид олгох урамшуулал, шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны зардал, шинжээчийн ажлын хөлс, унаа холбоо, томилолтын зардал, барьцааны хөрөнгийг хураах, тээвэрлэх, худалдахтай холбогдох зардал, дуудлага худалдаа явуулахтай холбогдон гарах бусад зардал/ бүхий л зардлыг зээлдэгч /барьцаалуулагч/ талаар нөхөн төлүүлнэ.

4.2 Барьцааны зүйлийг худалдан борлуулсан орлого нь зээлдүүлэгчид төлөх зээлийн өрийн үлдэгдэл, холбогдох бусад зардлын дүнгээс илүү гарсан нөхцөлд банк үлдсэн хэсгийг барьцаалуулагчид буцаан олгоно.

Тав. Бусад зүйл

5.1 Гэрээний заалт зөрчигдөх, төлбөр тооцоог барагдуулах аливаа асуудлыг шийдвэрлэхэд тохиролцоонд хүрэхийг эрмэлзэх бөгөөд тохиролцоонд эс хүрвэл  хуулийн байгууллагаар шийдвэрлүүлнэ.

5.2  Энэхүү барьцааны гэрээ нь 06060048 тоот зээлийн гэрээний салшгүй хэсэг байна.

5.3  Энэхүү гэрээг зөвшөөрсөн талууд хөдлөх хөрөнгийн хувьд харилцан гарын үсэг зурснаар, үл хөдлөх хөрөнгийн хувьд нотариатаар батлуулан, Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн газар бүртгүүлснээр хүчин төгөлдөр болж зээлийн гэрээний үүрэг хангагдсанаар дуусгавар болно.

5.4  Энэхүү гэрээнд шууд заагдаагүй аливаа асуудлыг холбогдох хууль тогтоомжоор зохицуулна.

5.5  Энэхүү гэрээг адил хүчинтэй 5 хувь үйлдэж талууд тус бүр холбогдох хувийг хадгална.

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН

 

 

  Анод банк дампуурахад  “хаанаасаа хаалгач нь” гэгчийн үлгэрээр  Анод банкны эдийн засагч Б.Ариунболд, хуулийн мэргэжилтэн Б.Билэгсайхан нар тодорхой үүрэг гүйцэтгэсэн нь харагддаг. Тэд банкинд ажиллахын зэрэгцээ Б.Нранхүүгийн Инвекс ХХК-д ажиллан, Анод банкны зээл олголтын асуудлыг Б.Наранхүүгийн талд шийдэж өгч, үүнийхээ шанд их хэмжээний хахууль явсан байх магадлалтай байдаг.

Энэ талаарх баримтуудыг үргэлжллүүлэн бид  дараагийн цувралаар хүргэх болно.

 

ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН

 

БАНКЫГ ТӨЛӨӨЛЖ:

ЗЭЭЛДЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ  Алтжин ХХК-ний ерөнхий захирал 

. . . . . . . . . . . .  . . . . . . Э.ГҮР-АРАНЗ

 

. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . /Г.Алтан/

 

Анод TOP Банкны газаp-ын захирал:

Алтжин ХХК-ний гїйцэтгэх захирал 

. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . /Н.Ариунаа/

. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . /Г.Буянжаргал/

 

ГАЗРЫН АХЛАХ ЭДИЙН ЗАСАГЧ: 

БАРЬЦАА ХӨРӨНГИЙН ӨМЧЛӨГЧ:

. . . . . . . . . . . . . . .  . . . ./Б.Aриунболд/

 

Инвекс ХХК-ний ерөнхий захирал
Хуулийн мэргэжилтэн 

. . . . . . . . . . . . . . .  . . . ./Б.Билэгсайхан/

. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . /Б.Наранхүү /

 

 

Та “Анод банкны хэргийн мөрөөр…”  цувралыг нэгдүгээр хэсгийг http://www.ugluu.mn/32872.html ,

хоёрдугаар хэсгийг  http://www.ugluu.mn/33238.html  дарж үзнэ үү

Үргэлжлэл бий…

А.Тамир

Ugluu-logo17

Санал болгох мэдээ

Б.Солонгоо: Т.Чимгээ, Б.Содномдаржаа нарын эрхийг сэргээх, нөхөн төлбөр олгох ажлын хэсэг байгууллаа

Засгийн газрын ээлжит хуралдаан өнөөдөр боллоо. Хуралдаанаар С.Зоригийн амь насыг хөнөөсөн хэрэгт холбогдон  ял эдэлж …