Вьетнамын тансаг хоол -хархны мах /34 фото/

Вьетнамын Ханой хотын томоохон ресторануудын тансаг зоогны цэсэнд хархны махтай хоол ордог. Сүүлийн жилүүдэд тус улсын өмнөд хэсэгт л илүүтэй хэрэглэдэг байсан хархны махыг Вьетнам даяар хэрэглэн  нарийн хоолны цэсэнд багтаах болжээ. Орон нутгийн тариачид харх агнах болсон нь тэдний хувьд  нэмэлт орлого олох гол аргуудын нэг юм. Вьетнамд хархны мах 1 кг нь 100.000 донг буюу 5 орчим ам.доллартай тэнцдэг ажээ. Вьетнамчууд хархны мах чанах, хайрах, хуурах, үнсэнд булах гэх зэрэг олон аргаар боловсруулж иддэг юм байна.

Дашрамд  хэлэхэд манайханы  “дуртай”  тарваганы мах гадныханд иймэрхүү  харагддаг байх даа.

325567 325568 325569 325570 Îõîòà íà êðûñ â ñàìîì ðàçãàðå Ïîéìàííàÿ êðûñà. Âüåòíàìåö îòëàìûâàåò ïåðåäíèå çóáû ïîéìàííîé êðûñå. Âüåòíàìñêèå êðåñòüÿíå âîçâðàùàþòñÿ äîìîé ïîñëå îõîòû íà êðûñ. Âüåòíàìåö ñîáèðàåòñÿ ïðèãîòîâèòü êðûñó äëÿ ðåñòîðàíà Ïîéìàííûå êðûñû Âüåòíàìåö ñîáèðàåòñÿ ïðèãîòîâèòü êðûñó äëÿ ðåñòîðàíà. 325578 Âüåòíàìåö ñ÷èùàåò øåðñòü ñ îòâàðåííûõ äëÿ ðåñòîðàíà êðûñ 325580 325581 Îòâàðåííûå äëÿ ðåñòîðàíà è î÷èùåííûå îò øåðñòè êðûñû. 325583 Òîðãîâëÿ êðûñèíûì ìÿñîì íà ìåñòíîì ðûíêå èä¸ò áîéêî. 325585 325586 325587 325588 325589 325590325591 325592 325593 325594 325595 Õîò-êðûñ. Ïðîäàæà êðûñèíîãî ìÿñà íà ðûíêå 325597 325600325598Ugluu-logo171

 

 

Санал болгох мэдээ

Монгол, солонгосчууд хамтдаа “Хөх толботон” аялал жуулчлалын шинэ маршрут нээх санаачилгыг Ерөнхий сайд дэвшүүллээ

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ БНСУ-д хийж буй ажлын айлчлалынхаа үеэр Сөүл хотноо 2024 оны …