04-р сарын 06-ны өдөр зөрчил гаргасан жолооч нарын мэдээлэл

Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв, Нийслэлийн Замын цагдаагийн газартай хамтран зөрчил илрүүлэгч хяналтын камерын тусламжтайгаар замын хөдөлгөөний дүрэм зөрчсөн жолооч нарт хариуцлага тооцон ажиллаж байна. 2015 оны 04-р сарын 06-ны өдөр 158 зөрчил гарсан байна. Үүнээс улаан гэрлэн дохионы 69 зөрчил бүртгэгдсэн бол хурд хэтрүүлсэн 89 зөрчил бүртгэгджээ. “Замын хөдөлгөөний хяналтын камераар илрүүлсэн зөрчилд хариуцлага тооцох журам”-ыг мөрдөж эхэлснээс хойш гарч болзошгүй зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлж, замын хөдөлгөөний зөрчил буурч байна.Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв

Гэрэл дохионы зөрчил

2015.04.06-speed-car-1024x581 (1)

 

PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
1 2015/04/06 19:00:46 0185УНД SIGNAL RED / 0.154
2 2015/04/06 19:02:46 0264УБЗ SIGNAL RED / 0.077
3 2015/04/06 17:24:45 0284УНВ SIGNAL RED / 0.077
4 2015/04/06 15:25:30 0488УБП SIGNAL RED / 0.09
5 2015/04/06 10:09:13 0605УНМ SIGNAL RED / 0.328
6 2015/04/06 17:58:44 0614УНС SIGNAL RED / 0.047
7 2015/04/06 15:53:01 0723УНХ SIGNAL RED / 0.121
8 2015/04/06 14:33:01 0828УНП SIGNAL RED / 0.119
9 2015/04/06 18:50:46 0915УНЛ SIGNAL RED / 0.131
10 2015/04/06 17:31:50 1188УНБ SIGNAL RED / 0.243
11 2015/04/06 08:29:34 1290УНЭ SIGNAL RED / 0.092
12 2015/04/06 10:57:23 1320УНС SIGNAL RED / 0.169
13 2015/04/06 15:29:00 1410УБП SIGNAL RED / 0.063
14 2015/04/06 17:01:00 1423УНЛ SIGNAL RED / 0.079
15 2015/04/06 15:59:01 1668УНӨ SIGNAL RED / 0.097
16 2015/04/06 16:13:29 1728УНА SIGNAL RED / 0.054
17 2015/04/06 14:23:01 1787УНҮ SIGNAL RED / 0.037
18 2015/04/06 15:33:41 2067ДАХ SIGNAL RED / 0.212
19 2015/04/06 10:03:35 2173УНБ SIGNAL RED / 0.162
20 2015/04/06 16:49:01 2218УНВ SIGNAL RED / 0.204
21 2015/04/06 08:19:00 2397УНД SIGNAL RED / 1.169
22 2015/04/06 10:25:35 2413УБП SIGNAL RED / 0.071
23 2015/04/06 17:25:28 3042УНЯ SIGNAL RED / 0.046
24 2015/04/06 10:59:34 3125УНС SIGNAL RED / 0.231
25 2015/04/06 09:24:52 3154УНТ SIGNAL RED / 0.05
26 2015/04/06 07:56:54 3202УБЕ SIGNAL RED / 0.692
27 2015/04/06 19:48:51 3253УБВ SIGNAL RED / 0.119
28 2015/04/06 16:14:21 3328УНК SIGNAL RED / 0.099
29 2015/04/06 15:05:29 3444УНЭ SIGNAL RED / 0.068
30 2015/04/06 15:51:01 3458УНХ SIGNAL RED / 0.112
31 2015/04/06 19:24:45 3503УНЧ SIGNAL RED / 0.051
32 2015/04/06 15:31:01 3669УНҮ SIGNAL RED / 0.067
33 2015/04/06 15:11:02 4010УНХ SIGNAL RED / 0.112
34 2015/04/06 15:39:02 4050УНМ SIGNAL RED / 0.101
35 2015/04/06 18:16:46 4477УНП SIGNAL RED / 0.191
36 2015/04/06 15:09:01 4675УНК SIGNAL RED / 0.063
37 2015/04/06 16:03:00 5399УНН SIGNAL RED / 0.094
38 2015/04/06 14:33:30 5525УБВ SIGNAL RED / 0.108
39 2015/04/06 17:21:34 5637УНВ SIGNAL RED / 0.476
40 2015/04/06 19:47:03 5885УНМ SIGNAL RED / 0.074
41 2015/04/06 09:17:34 5907УНЗ SIGNAL RED / 0.102
42 2015/04/06 17:20:45 5920УНЯ SIGNAL RED / 0.032
43 2015/04/06 09:09:35 6079УНЕ SIGNAL RED / 0.117
44 2015/04/06 13:10:34 6607УНЗ SIGNAL RED / 0.107
45 2015/04/06 11:50:28 6645УНҮ SIGNAL RED / 0.348
46 2015/04/06 11:43:16 6847УНЗ SIGNAL RED / 0.11
47 2015/04/06 14:09:01 7045УНЭ SIGNAL RED / 0.121
48 2015/04/06 09:38:51 7213УБС SIGNAL RED / 0.176
49 2015/04/06 11:16:59 7213УБС SIGNAL RED / 1.037
50 2015/04/06 11:42:53 7477УНХ SIGNAL RED / 0.367
51 2015/04/06 15:25:02 7584УБВ SIGNAL RED / 0.127
52 2015/04/06 17:01:29 7707УНӨ SIGNAL RED / 0.127
53 2015/04/06 15:17:00 7817УНЦ SIGNAL RED / 0.064
54 2015/04/06 17:08:45 7869УНД SIGNAL RED / 0.043
55 2015/04/06 15:38:48 7963УНЭ SIGNAL RED / 0.15
56 2015/04/06 14:23:18 8338УНС SIGNAL RED / 0.062
57 2015/04/06 16:57:42 8425УНХ SIGNAL RED / 0.179
58 2015/04/06 20:06:07 8703УБҮ SIGNAL RED / 0.321
59 2015/04/06 09:03:34 9037УНИ SIGNAL RED / 0.068
60 2015/04/06 17:10:47 9117УНЯ SIGNAL RED / 0.351
61 2015/04/06 18:19:13 9303УБО SIGNAL RED / 0.176
62 2015/04/06 15:35:00 9375УБА SIGNAL RED / 0.049
63 2015/04/06 16:44:37 9412УБК SIGNAL RED / 0.458
64 2015/04/06 16:47:01 9500УНУ SIGNAL RED / 0.115
65 2015/04/06 11:38:53 9517УНП SIGNAL RED / 0.237
66 2015/04/06 15:13:02 9608ӨМА SIGNAL RED / 0.132
67 2015/04/06 15:37:59 9734УБА SIGNAL RED / 0.195
68 2015/04/06 13:06:54 9833УНН SIGNAL RED / 0.207
69 2015/04/06 19:48:54 9952УНВ SIGNAL RED / 0.413

Хурд хэтрүүлсэн зөрчил

2015.04.06-speed-car-1024x581

 

PassDate PlateNumber Violation Info ReasonCode
1 2015/04/06 04:07:29 0001ДАА 70km/h SPEED
2 2015/04/06 04:01:08 0059УНВ 68km/h SPEED
3 2015/04/06 04:12:13 0059УНВ 78km/h SPEED
4 2015/04/06 16:22:03 0107УНР 68km/h SPEED
5 2015/04/06 05:53:58 0165УБХ 81km/h SPEED
6 2015/04/06 11:02:20 0294УНС 71km/h SPEED
7 2015/04/06 00:20:20 0408УНУ 72km/h SPEED
8 2015/04/06 02:26:23 0700УНЯ 88km/h SPEED
9 2015/04/06 16:37:19 0748СЭҮ 72km/h SPEED
10 2015/04/06 15:01:09 0794УНЕ 71km/h SPEED
11 2015/04/06 20:39:31 0808УНХ 77km/h SPEED
12 2015/04/06 02:53:51 0882УНИ 76km/h SPEED
13 2015/04/06 01:39:02 0888АРХ 83km/h SPEED
14 2015/04/06 13:39:36 0894УНД 67km/h SPEED
15 2015/04/06 05:17:28 0966УНО 80km/h SPEED
16 2015/04/06 01:58:07 0967УБК 73km/h SPEED
17 2015/04/06 07:04:05 1032УНК 76km/h SPEED
18 2015/04/06 03:21:17 1057УНМ 69km/h SPEED
19 2015/04/06 12:59:14 1072УНР 69km/h SPEED
20 2015/04/06 12:56:32 1123УНТ 71km/h SPEED
21 2015/04/06 06:53:13 1257УНИ 78km/h SPEED
22 2015/04/06 19:21:51 1450УНД 67km/h SPEED
23 2015/04/06 12:09:00 1480УБҮ 70km/h SPEED
24 2015/04/06 06:58:27 1494УББ 70km/h SPEED
25 2015/04/06 02:14:38 1661УНУ 77km/h SPEED
26 2015/04/06 18:44:44 1786ТӨА 71km/h SPEED
27 2015/04/06 06:46:20 2071УНИ 77km/h SPEED
28 2015/04/06 23:58:17 2089УНҮ 77km/h SPEED
29 2015/04/06 23:36:19 2201УНЦ 72km/h SPEED
30 2015/04/06 13:19:14 2202УНТ 82km/h SPEED
31 2015/04/06 01:34:02 2333УБИ 75km/h SPEED
32 2015/04/06 07:23:49 2335УБҮ 76km/h SPEED
33 2015/04/06 03:16:23 2389УНХ 82km/h SPEED
34 2015/04/06 23:59:45 2505УБЭ 69km/h SPEED
35 2015/04/06 09:43:27 2678УНУ 69km/h SPEED
36 2015/04/06 06:09:58 2726УНН 72km/h SPEED
37 2015/04/06 23:31:32 2758УНТ 71km/h SPEED
38 2015/04/06 03:34:40 2776УНГ 73km/h SPEED
39 2015/04/06 05:26:42 2944УНМ 75km/h SPEED
40 2015/04/06 23:48:35 3032УНЭ 83km/h SPEED
41 2015/04/06 04:06:06 3221УНҮ 74km/h SPEED
42 2015/04/06 12:23:15 3295УНЯ 70km/h SPEED
43 2015/04/06 14:52:24 3380УБЗ 67km/h SPEED
44 2015/04/06 06:44:29 3446УНҮ 72km/h SPEED
45 2015/04/06 04:33:57 3494ХӨВ 76km/h SPEED
46 2015/04/06 06:05:39 3544УНҮ 78km/h SPEED
47 2015/04/06 06:36:24 3633ӨВР 68km/h SPEED
48 2015/04/06 06:22:38 4002УБЕ 72km/h SPEED
49 2015/04/06 03:26:46 4443УНО 72km/h SPEED
50 2015/04/06 05:50:41 4453УНС 79km/h SPEED
51 2015/04/06 19:36:11 4500УБЗ 86km/h SPEED
52 2015/04/06 00:48:44 4805УНА 72km/h SPEED
53 2015/04/06 16:08:52 5397УБД 77km/h SPEED
54 2015/04/06 11:44:05 5412УНЯ 71km/h SPEED
55 2015/04/06 00:16:00 5426ДАР 73km/h SPEED
56 2015/04/06 04:36:40 5670УНК 75km/h SPEED
57 2015/04/06 00:21:00 5921УНИ 82km/h SPEED
58 2015/04/06 14:41:51 6104УНИ 67km/h SPEED
59 2015/04/06 22:44:57 6608УНЭ 75km/h SPEED
60 2015/04/06 01:52:42 6699УНТ 80km/h SPEED
61 2015/04/06 06:02:17 6819УНД 73km/h SPEED
62 2015/04/06 06:55:09 6899УНР 72km/h SPEED
63 2015/04/06 00:39:12 6965УНӨ 73km/h SPEED
64 2015/04/06 23:44:26 7159УНЧ 70km/h SPEED
65 2015/04/06 11:25:44 7335УНН 78km/h SPEED
66 2015/04/06 02:47:31 7387УБА 85km/h SPEED
67 2015/04/06 02:29:25 7399УБЛ 74km/h SPEED
68 2015/04/06 12:08:55 7412УНХ 70km/h SPEED
69 2015/04/06 05:34:24 7440УНУ 76km/h SPEED
70 2015/04/06 06:58:02 7718УНХ 75km/h SPEED
71 2015/04/06 06:02:49 7820УНЕ 76km/h SPEED
72 2015/04/06 01:05:33 7826УБЛ 70km/h SPEED
73 2015/04/06 13:42:09 7898УБҮ 69km/h SPEED
74 2015/04/06 14:23:31 7992УНЧ 69km/h SPEED
75 2015/04/06 00:11:36 8227УНУ 73km/h SPEED
76 2015/04/06 01:46:46 8258УНУ 73km/h SPEED
77 2015/04/06 03:31:53 8394УБА 71km/h SPEED
78 2015/04/06 23:32:04 8400УНЛ 71km/h SPEED
79 2015/04/06 06:51:27 8534УНО 78km/h SPEED
80 2015/04/06 04:38:14 8574БРА 72km/h SPEED
81 2015/04/06 12:05:18 8779УБӨ 79km/h SPEED
82 2015/04/06 06:35:15 8873УНҮ 67km/h SPEED
83 2015/04/06 04:51:49 8977УНВ 80km/h SPEED
84 2015/04/06 02:44:40 8987УБА 77km/h SPEED
85 2015/04/06 17:45:17 8989УБЦ 71km/h SPEED
86 2015/04/06 04:56:22 9190УНБ 72km/h SPEED
87 2015/04/06 00:51:22 9504УБА 75km/h SPEED
88 2015/04/06 00:17:21 9532УНН 76km/h SPEED
89 2015/04/06 07:23:17 9675УНС 68km/h SPEED

Санал болгох мэдээ

УОК-ын Шуурхай штаб Дорнод аймгийн Онцгой комиссын гишүүдтэй цахим хурал хийж, өвөлжилтийн нөхцөл байдалтай танилцлаа

УОК-ын Шуурхай штабаас Дорнод аймгийн Онцгой комиссын гишүүдтэй цахим хурал хийж, өвөлжилтийн нөхцөл байдалтай танилцлаа. …