Тайландын аймшигт зан үйл /фото/

430386Испанид багт наадам Бразил улаан лоолийн баяр хийдэг бол Тайландчууд цагаан хоолны баяр хийдэг. Энэ баяраараа тэд загас ангын мах идэхийг хатуу цээрлэдэг. Ингэснээрээ сүнсэн биеэ цэвэршүүлж байгаа гэсэн үг юм. Гэхдээ энэ баярын үеэр хамгийн аймшигт зан үйл болдог байна. Тэр нь оршин суугчид өөрсдийн хацар нүүрийг цоо цоо хатгах, халуун нүүрсэн дээр хөлөөрөө гишгэх гэх мэт. Аймшигтай биш байна гэж үү….

430410 430409 430408 430407 430406 430405 430398 430396 430394 430393 430392 430391 430390 430388 430385 430383 430381 430380 430378 430377 430376 430375 430374 430373 430372 430371

Äâèãàÿñü â òðàíñå, ðàñêà÷èâàÿñü èç ñòîðîíû â ñòîðîíó è áîðìî÷à â çàáûòüè, îíè ïðîõîäÿò ïî ãîðîäó, áëàãîñëîâëÿÿ ëþäåé, ïðèãîòîâèâøèõ äëÿ ìà ñîíãîâ íàêðûòûå ïîäíîøåíèÿìè ñòîëû âäîëü äîðîãè.

Îäíîé èç õàðàêòåðíûõ ÷åðò ôåñòèâàëÿ ÿâëÿþòñÿ ïðîöåññèè. Îíè ïðîâîäÿòñÿ â êàæäûé èç ñåìè äíåé ïðàçäíèêà. Ìîæíî óâèäåòü äåñÿòêè ìà ñîíãîâ, øåñòâóþùèõ â îêðóæåíèè ñîïðîâîæäàþùèõ. Îíè ïðîíçàþò ùåêè è òåëî êîïüÿìè, ìå÷àìè è äàæå áîëåå ñòðàííûìè îáúåêòàìè.

 

Санал болгох мэдээ

Монгол, солонгосчууд хамтдаа “Хөх толботон” аялал жуулчлалын шинэ маршрут нээх санаачилгыг Ерөнхий сайд дэвшүүллээ

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ БНСУ-д хийж буй ажлын айлчлалынхаа үеэр Сөүл хотноо 2024 оны …