ОХУ-ын төмөр замын дарга В.Якунингийн зуслангийн байр /фото/

273869

Îñíîâíîé äîì. Îáùèé âèä.

Îñíîâíîé äîì.

Äîì ïðèñëóãè.

Îäíà èç ñïàëåí â ãîñòåâîì äîìå.

Ãîñòåâîé äîì, êîðèäîð 2é ýòàæ.

Ãîñòåâîé äîì, îäèí èç ñàíóçëîâ.

Ñàóíà.

Åùå ñàóíà.

273888

Êîìíàòà îòäûõà â áàíå.

Îñíîâíîé äîì. Íà÷íó ïîæàëóé ñ öîêîëüíîãî ýòàæà. Áàññåéí.

Çèìíèé ñàä.

Êîðèäîð÷èê íà âòîðîì ýòàæå ñ âèäîì íà êàìèí.

Êîðèäîð âòîðîãî ýòàæà.

Ñïàëüíÿ.

273899

273900

273902

Êèíîòåàòð.

 

Ц.Мөнх       ugluu.mn

Санал болгох мэдээ

Уран бүтээлч Л.Хонгорзулын “Улаан цэцэг” үзэсгэлэн дэлгэгдлээ

Соёлын яамны галерей нь уран бүтээлчдийн бүтээлийг нийтэд таниулах зорилгоор уран бүтээлийн үзэсгэлэнг  давтамжтайгаар дэлгэн …