Өвөрмөц төрх, хэлбэртэй цэцгүүд /+18/

ßéöî ìîëîäîãî áûêà è êóñî÷åê æåëóäêà îâöû ßçûêè , áåëàÿ øåðñòü îëåíåé è ñâåðíóâøàÿñÿ êðîâü îëåíåé Öâåòîê èç ÿçûêîâ ñâèíåé è óñèêîâ îìàðà Öâåòîê èç êëåøíåé êðàáà Öâåòîê èç âëàãàëèùà Öâåòû ñäåëàíû èç êóñî÷êîâ æåëóäêà áûêà Öâåòîê èç ïîðóáëåííîãî ïåíèñà áàðàíà è ãëàç êðàáîâ Öâåòîê èç ìàëåíüêîãî êóñî÷êà æåëóäêà áûêà è óòèíûõ ÿçûêîâ Öâåòîê èç ñâèíûõ óøåé Öâåòîê èç ðûáüèõ õâîñòîâ è ãëàç Öâåòîê èç îëåíüèõ óøåé è ÿçûêà Öâåòîê èç êëþâà êóðèöû ( íèæíÿÿ ÷àñòü ) Öâåòîê èç êèøå÷íèêà îâåö Âûñóøåííûå ðûáüè ïóçûðè è ìàëåíüêèå ÷àñòè ìîðñêîé çâåçäû Öâåòîê èç âëàãàëèùà êîðîâû è ïåíèñà ìîëîäîãî áàðàíà 272970 272969 272968 272967 272966 272965

 

Ugluu-logo6

Санал болгох мэдээ

Уран бүтээлч Л.Хонгорзулын “Улаан цэцэг” үзэсгэлэн дэлгэгдлээ

Соёлын яамны галерей нь уран бүтээлчдийн бүтээлийг нийтэд таниулах зорилгоор уран бүтээлийн үзэсгэлэнг  давтамжтайгаар дэлгэн …